E-kullen 1 dag

Kattunge nr 1 – Hane n 03 23/24

Kattunge nr 2 – Hona n 03 23/24

Kattunge nr 3 – Hona f 03 23?